สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ดูเพิ่มเติม
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
ระบบฐานข้อมูล TPQI-Net
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดูเพิ่มเติม
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ดูเพิ่มเติม
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ดูเพิ่มเติม
สาขาวิชาชีพผลิตแม่พิมพ์ ดูเพิ่มเติม
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ดูเพิ่มเติม
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร ดูเพิ่มเติม
สาขาวิชาชีพการบิน ดูเพิ่มเติม
สาขาวิชาชีพช่างเชื่อม
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
สาขาวิชาชีพก่อสร้าง
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ดูเพิ่มเติม
มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)