570 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2 มีทักษะฝีมือ สามารถวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา โดยนำความรู้ ทฤษฎี มาแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  การจัดตกแต่ง นำเสนอ บริการ รวมถึงเข้าใจในหลักการ วิธีการ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหารและการปฏิบัติงานครัว อีกทั้งยังสามารถประกอบอาหารประเภทแกง ยำ น้ำพริก เครื่องจิ้ม เครื่องเคียง ของแนม อาหารประเภทผัด อาหารจานเดียว หุง/นึ่ง/ต้มข้าว ประกอบอาหารหวาน และมีความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร การจัดวัตถุดิบ การจัดการอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร  และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 4 ชั่วโมง 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 9 17 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 10 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 11 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 12 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 13 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 14 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 15 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 16 8 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 17 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 18 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 19 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 19 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 19 นาที

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2 มีทักษะฝีมือ สามารถวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา โดยนำความรู้ ทฤษฎี มาแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์