570 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร, ชุดฝึกอบรม / ตอบโจทย์ Soft Power

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2 มีทักษะฝีมือ สามารถวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา โดยนำความรู้ ทฤษฎี มาแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  การจัดตกแต่ง นำเสนอ บริการ รวมถึงเข้าใจในหลักการ วิธีการ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหารและการปฏิบัติงานครัว อีกทั้งยังสามารถประกอบอาหารประเภทแกง ยำ น้ำพริก เครื่องจิ้ม เครื่องเคียง ของแนม อาหารประเภทผัด อาหารจานเดียว หุง/นึ่ง/ต้มข้าว ประกอบอาหารหวาน และมีความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร การจัดวัตถุดิบ การจัดการอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร  และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 4 ชั่วโมง 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 : วัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 : อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 : การจัดตกแต่ง นำเสนอ และบริการ 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 : ความปลอดภัยในอาหารและการปฏิบัติงานครัว 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 : การประกอบอาหารประเภทแกง 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 : การประกอบอาหารประเภทยำ 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 : การประกอบอาหาร ประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง ของแนม 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 9 : การประกอบอาหารประเภทอาหารจานเดียว 17 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 10 : การหุง/นึ่ง/ต้มข้าว 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 11 : การประกอบอาหารว่าง 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 12 : การประกอบอาหารหวาน 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 13 : การสุขาภิบาลอาหาร 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 14 : การจัดวัตถุดิบ 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 15 : การจัดการอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 16 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร 8 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 17 : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 18 : การสื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 : การประกอบอาหารประเภทผัด 19 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 19 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 19 นาที

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2 มีทักษะฝีมือ สามารถวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา โดยนำความรู้ ทฤษฎี มาแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82