แบบฟอร์มการขอใช้ชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ (TPQI E-Training Package)
ข้อมูลหน่วยงาน
หลักสูตรที่ขอการเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์การขอเชื่อมโยง

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82