60

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 6

อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 6

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการตามมาตรฐานอาหารและเครื่องดื่ม และการกำกับ ควบคุม ดูแลงบกําไรขาดทุนในธุรกิจอาหาร เพื่อให้สามารถจัดการพื้นที่ให้บริการอาหาร/เครื่องดื่มควบคุมคุณภาพมาตรฐานของอาหาร/เครื่องดื่ม ตลอดจนจัดการเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหาร ควบคุมต้นทุนของสินค้า และวิเคราะห์งบกําไรขาดทุน
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 33 นาที
TFR-SM3 การจัดการตามมาตรฐานอาหาร และเครื่องดื่ม 16 นาที
TFR-SM4 การกำกับ ควบคุม ดูแลงบกําไรขาดทุนในธุรกิจอาหาร 16 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 6 3 นาที
THR-FBS-6 สื่อวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 6 3 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 6

อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 6

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82