450 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1

ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง นำเสนอ บริการ รวมถึงเข้าใจในหลักการ วิธีการ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงาน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1 ทักษะในการปฏิบัติงาน ทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน  ภายใต้การควบคุมดูแล และมีความใส่ใจในความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน  สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสานงาน  สมรรถนะที่จำเป็น ได้แก่ แกงจืด  ยำวุ้นเส้น  ยำทะเล  ยำรวมมิตร หมักเนื้อสัตว์   ไข่เจียว  ไข่ดาว ทำไข่เค็ม ผักดอง3รส  หุงข้าวสวย ต้มข้าวต้ม กล้วย มัน ฟักทองต้ม ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมมัน
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 4 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 10 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 11 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 12 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 13 8 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 9 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 14 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1

ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง นำเสนอ บริการ รวมถึงเข้าใจในหลักการ วิธีการ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงาน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์