120

มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบฯ (ภาคทฤษฎี)

โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (ภาคทฤษฎี)
  • มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards)มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards)
  • เครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Assessment Tools)เครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Assessment Tools)
  • คุณสมบัติและบทบาทเจ้าหน้าที่สอบคุณสมบัติและบทบาทเจ้าหน้าที่สอบ
  • กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพกระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 

เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตร

     เกณฑ์การผ่าน ดังนี้

          1. เข้าเรียนการสอนด้วย VDO ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

          2. สอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด 
 

โครงสร้างหลักสูตร
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ 2 ชั่วโมง 4 นาที
เครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Assessment Tools) 43 นาที
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) 25 นาที
คุณสมบัติและบทบาทเจ้าหน้าที่สอบ 19 นาที
กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 35 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบฯ (ภาคทฤษฎี)

โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์