120

มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบฯ (ภาคทฤษฎี)

การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ ตามราชกิจจานุเบกษา ส่วนที่1 (ภาคทฤษฎี) https://www.youtube.com/watch?v=_YIP7yUxLzs

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ

          ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ.2559 หมวด1 (ข้อ5) ผู้ที่จะปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต้องสําเร็จการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบที่  สถาบันจัดขึ้นหรือที่สถาบันให้การยอมรับ และผ่านการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในส่วนที่เกี่ยวกับ การเตรียมการประเมินสมรรถนะ การดําเนินการประเมินสมรรถนะ และการรายงานผลการประเมินสมรรถนะ รวมทั้งผ่านการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการติดตามกระบวนการประเมินสมรรถนะในอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าวข้างต้น สถาบันจะดําเนินการขึ้นทะเบียนข้อมูลการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ และได้รับประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่สอบไว้

 

ขอแจ้งเรื่องการแสดงผล เกณฑ์การผ่านต้อง เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด 
 

โครงสร้างหลักสูตร
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ 2 ชั่วโมง 4 นาที
เครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Assessment Tools) 43 นาที
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) 25 นาที
คุณสมบัติและบทบาทเจ้าหน้าที่สอบ 19 นาที
กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 35 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบฯ (ภาคทฤษฎี)

การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ ตามราชกิจจานุเบกษา ส่วนที่1 (ภาคทฤษฎี) https://www.youtube.com/watch?v=_YIP7yUxLzs

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์