120

มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)
คุณชนพล อินเที่ยง หัวหน้าส่วนงาน (สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ)

หลักสูตร " มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ  (ภาคทฤษฎี) "

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ" ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในส่วนนี้ จำเป็นต้องเข้าอบรมในส่วนที่ 2 (มาตรฐานอาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะ)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตร "มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (ภาคทฤษฎี) โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)"

ประกอบด้วย 4 วิดีโอ ได้แก่
     1. มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards)
     2. เครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Assessment Tools)
     3. คุณสมบัติและบทบาทเจ้าหน้าที่สอบ
     4. กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ


เงื่อนไขการผ่านการอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตร
      เกณฑ์การผ่าน ดังนี้
      1. เข้าเรียนการสอนด้วย VDO ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
      2. สอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด 

** หมายเหตุ :  ใบประกาศนียบัตรนี้ใช้ประกอบเพื่อเข้าอบรมในส่วนที่ 2 มาตรฐานอาชีพ และมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม **

วิทยากรโดย

คุณชนพล อินเที่ยง หัวหน้าส่วนงาน  (สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ)


 
โครงสร้างหลักสูตร
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (ภาคทฤษฎี) 2 ชั่วโมง 4 นาที
เครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Assessment Tools) 43 นาที
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) 25 นาที
คุณสมบัติและบทบาทเจ้าหน้าที่สอบ 19 นาที
กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 35 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร " มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ  (ภาคทฤษฎี) "

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ" ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในส่วนนี้ จำเป็นต้องเข้าอบรมในส่วนที่ 2 (มาตรฐานอาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะ)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง