100

เจ้าหน้าที่สอบ (RESK)

เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner: RESK Examiner)

การอบรมเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner: RESK Examiner)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์

การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

(Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner: RESK Examiner) 

         โดยที่เจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีการปฏิบัติงานและมีกระบวนการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ

           และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นสากลจึงสมควรกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และประกันคุณภาพในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ

 

เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตร

     เกณฑ์การเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ

          1. เข้าเรียน "หัวข้อหลักการบรรยาย" ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

          2. สอบผ่าน "ทำแบบทดสอบ" ไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด 

 

โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อหลักการบรรยาย 1 ชั่วโมง 43 นาที
กล่าวเปิดการอบรม โดย ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 15 นาที
ที่มา ความสำคัญ และหลักการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 47 นาที
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 40 นาที

เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner: RESK Examiner)

การอบรมเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner: RESK Examiner)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์