100

เจ้าหน้าที่สอบ (RESK), สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา, มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

หลักสูตร " มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ) ( Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner ) "

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ"

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
          หลักสูตร " มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner : RESK Examiner) "

ประกอบด้วย 3 วิดีโอ
          1. หลักการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
          2. หลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์
          3. เครื่องมือการประเมินการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผ่านกระบวนการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานฯ RESK

เงื่อนไขการผ่านการอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตร
          เกณฑ์การผ่าน ดังนี้
          1. เข้าเรียนการสอนด้วย VDO ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
          2. สอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

** หมายเหตุ :  ใบประกาศนียบัตรนี้มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม** 
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร "มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner : RESK Examiner)" 2 ชั่วโมง 11 นาที
หลักการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 47 นาที
หลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์ 40 นาที
เครื่องมือการประเมินการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน 43 นาที

หลักสูตร " มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ) ( Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner ) "

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ"

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์