60

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 1

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะสามารถระบุของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายจากแหล่งรวบรวมของเสีย ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะที่ใช้บรรทุกของเสียชุมชน และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชนให้พร้อมใช้งาน ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของอุปกรณ์/เครื่องมือ สามารถระบุประเภทของภาชนะที่ใช้บรรจุของเสียชุมชนที่ไม่อันตราย และระบุประเภทอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้รวบรวมของเสียก่อนนำขึ้นยานพาหนะได้ สามารถขนถ่ายของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากจุดรวบรวมขึ้น-ลงพาหนะด้วยวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องจักรได้ สามารถใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของของเสียระหว่างขนส่งได้ ทำความสะอาดแหล่งรวบรวมของเสียชุมชนหลังการขนถ่ายของเสีย สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการเรียนรู้ 21 นาที
การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะสำหรับขนส่งของเสียชุมชนและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ 11 นาที
การขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตราย ขึ้นและลงยานพาหนะ 10 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
ขั้นตอนกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 1

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7