280 นาที

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 3

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 3 สามารถสระผม ไดร์ผม ล้างผม ทั้งเพื่องานตัด ซอย เซท และทำเคมีได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของช่างผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงมีความรู้ในการวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ออกแบบทรงผมสตรี และเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการม้วนดัด ม้วนโรล และเกล้าผม ทั้งยังมีความรู้ในการทำเคมี สี ดัด ยืด  ตลอดจนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุง ที่มีความเหมาะสมกับสภาพเส้นผม และหนังศีรษะของผู้รับบริการ และสามารถจัดทำแบบฟอร์มประวัติของผู้รับบริการในรูปแบบกระดาษ หรือสื่อประเภทอื่นๆ เพื่อจัดเก็บ บันทึกข้อมูลประวัติของผู้รับบริการได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 3 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 3

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างทำผมสตรี ชั้น 3 สามารถสระผม ไดร์ผม ล้างผม ทั้งเพื่องานตัด ซอย เซท และทำเคมีได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์