240 นาที

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 4

เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของเด็ก จรรยาบรรณผู้ดูแลเด็กและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก การดูแลกิจวัตรประจำวัน โภชนาการ การสร้างสุขนิสัยของเด็ก และการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สติปัญญา และสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 9 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 20 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 18 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 4

เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์