360

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 3

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ เพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้ ในด้านการเฝ้าระวัง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของเด็ก จรรยาบรรณผู้ดูแลเด็กและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก การดูแลกิจวัตรประจำวัน โภชนาการ และการสร้างสุขนิสัยของเด็ก เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเด็ก การเฝ้าระวังพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สติปัญญา สังคม ของเด็ก และรายงานผล และการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สติปัญญา และสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 33 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่1 16 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 2 13 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 3 20 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 4 14 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 5 10 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 6 18 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 3

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ เพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้ ในด้านการเฝ้าระวัง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์