540

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2

เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานได้ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการตามกระบวนการการป้องกันและแก้ไขการดูแลกิจวัตรประจำวัน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับการการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของเด็ก จรรยาบรรณผู้ดูแลเด็กและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก การดูแลกิจวัตรประจำวัน โภชนาการ และการสร้างสุขนิสัยของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย และสติปัญญาของเด็ก การส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตพฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์กับสังคมของเด็ก กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านจิตใจ-อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของเด็ก เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเด็ก การป้องกันอันตรายจากกิจวัตรประจำวันของเด็ก และการเฝ้าระวังพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สติปัญญา สังคม ของเด็ก และรายงานผล
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 59 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 1 16 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 2 13 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 3 20 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 4 13 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 5 18 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 6 13 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 7 14 นาที
สาระการเรียนรู้ ที่ 8 9 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 17 นาที

อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2

เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานได้ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการตามกระบวนการการป้องกันและแก้ไขการดูแลกิจวัตรประจำวัน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์