240 นาที

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1

ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของเด็ก จรรยาบรรณผู้ดูแลเด็กและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก การดูแลกิจวัตรประจำวัน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการระบุรายละเอียดด้านโภชนาการเด็ก ด้านกิจวัตรประจำวันของเด็กด้านความปลอดภัยของเด็ก และด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการส่งเสริมด้านการดูแลร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และยึดหลักจรรยาบรรณอาชีพตามบทบาทของผู้ดูแลเด็ก ด้วยบริการที่ดี
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ที่ 1 ชั่วโมง 4 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 20 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที

อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1

ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้วบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของเด็ก จรรยาบรรณผู้ดูแลเด็กและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก การดูแลกิจวัตรประจำวัน

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์