300 นาที

สาขาวิชาชีพก่อสร้าง

อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น4

มีทักษะทางด้านเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ด้านความคิดและด้านปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมงานก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถสรุป และการตัดสินใจแก้ปัญหางานได้อย่างถูกต้องตามรายละเอียดของงานได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
อาชีพช่างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นอาชีพหนึ่งในหลายอาชีพของสาขาวิชาชีพก่อสร้างที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยลักษณะงานของอาชีพช่างควบคุมงานก่อสร้าง คือ การควบคุมดูแลการทำงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งตามเงื่อนไขทางวิชาการที่ดี และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดของงานได้ และสามารถควบคุมให้งานก่อสร้างนั้นๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชั้น4

มีทักษะทางด้านเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ด้านความคิดและด้านปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมงานก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถสรุป และการตัดสินใจแก้ปัญหางานได้อย่างถูกต้องตามรายละเอียดของงานได้

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์