300 นาที

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 33 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 3 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 3 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 4 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 7 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 4 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 4 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 4 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 2 นาที
กระบวนารเข้าเข้ารับการประเมิน 10 นาที
วีดีทัศน์กระบวนารเข้าเข้ารับการประเมิน 10 นาที

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1

-

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์