120 นาที

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 7

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 7 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติขั้นสูง สามารถให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของในการสื่อสารเฉพาะทางเพื่อให้คำปรึกษาหรือสร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีองค์ความรู้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนมีความรู้ในการบริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร รวมทั้งความตระหนักถึงความปลอดภัยที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ และผู้มารับบริการในโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยจากเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ อาคาร สภาพแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 52 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 17 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 17 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 17 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 7

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 7 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติขั้นสูง สามารถให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์