60

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว ระดับ 5

อาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการแปรสภาพข้าว โดยเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (HACCP) หลักอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 59 นาที
FPR-CMV-1 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (HACCP) 13 นาที
FPR-CMV-2 หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 14 นาที
FPR-CMV-3 การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารภายใน 12 นาที
FPR-SPM-2 การวางแผนกระบวนการแปรสภาพข้าว 18 นาที

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว ระดับ 5

อาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.82