300 นาที

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมิติ ชั้น 3

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีความรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 3 มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานการสอบเทียบด้านมิติ มีความรู้ ความสามารถในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีความรู้ ความสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติขั้นกลาง จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมิติและเครื่องมือวัดที่ใช้งานการสอบเทียบด้านมิติ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านมิติแก่ผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การดูแลควบคุมของผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 0 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 16 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 17 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 26 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 9 0 วินาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 14 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 10 31 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคลตามาตรฐานอาชีพ 9 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคลตามาตรฐานอาชีพ 9 นาที

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมิติ ชั้น 3

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์