60

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้านทฤษฎีใหม่ ระดับ 5

อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้านทฤษฎีใหม่ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาภาพรวมสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการเกี่ยวกับการจัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้านทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เข้าใจหลักการจัดการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ การจัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง และการจัดการเกษตรแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และสัตว์น้ำแบบผสมผสาน ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ ตลอดจนการจัดการเกษตรเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรม (Module Training) 46 นาที
AFN-SM1 การจัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่ 28 นาที
AFN-SM2 การจัดการเกษตรแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 18 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่ ระดับ 5 3 นาที
ARC-AKN-5 สื่อวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่ ระดับ 5 3 นาที

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้านทฤษฎีใหม่ ระดับ 5

อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้านทฤษฎีใหม่ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7