27 ชั่วโมง

TPQI - Virtual Classroom All, TPQI - GSB Virtual Classroom

Reskill Holistic Thai Wellness Spa Program

โดยวิทยากร : ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี อ.วรันยา พวงวงศ์ อ.จุฬาลักษณ์ เศรษฐกร อ.สุพัตรา กุระคำแสง อ.ชัยรัตน์ รัตโนภาส พระ ดร. นพ. ปวิทัย วชิรวิชุโช ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "Reskill Holistic Thai Wellness Spa Program" 

วันที่ 9 - 24 พฤษภาคม 2565 

ผ่าน Zoom VDO Conference 

หลักสูตรนี้ สอนผ่านระบบ Zoom VDO Conference ผู้เรียนควรเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต
เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่าน Zoom ได้
เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เพื่อเข้าสู่กลุ่ม

คลิ๊ก Passcode: TPQI1234

โครงสร้างหลักสูตร

Reskill Holistic Thai Wellness Spa Program

โดยวิทยากร : ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี อ.วรันยา พวงวงศ์ อ.จุฬาลักษณ์ เศรษฐกร อ.สุพัตรา กุระคำแสง อ.ชัยรัตน์ รัตโนภาส พระ ดร. นพ. ปวิทัย วชิรวิชุโช ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์