60

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 5

อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้เข้าอบรมจะสามารถระบุหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางในการดำเนินการฝังกลบ สามารถจัดทำแผนการดำเนินการฝังกลบและแผนการตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบ สามารถระบุหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางในการจัดทำแผนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สามารถจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอยภัย รวมทั้งจัดทำมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและกำหนดกระบวนการทำงาน แผนงาน ประเมินผลการทำงานโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการทำงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการเรียนรู้ 13 นาที
วางแผนการดำเนินงานของสถานที่ฝังกลบ 13 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
ขั้นตอนกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 5

อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7