60

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 3

อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่เข้าอบรมจะสามารถอธิบายวิธีการดำเนินการฝังกลบตามวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ฝังกลบ อธิบายลักษณะการใช้งานของเครื่องจักรกลและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการควบคุมเครื่องจักรกล ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลและความเสี่ยงของพื้นที่ที่ดำเนินการฝังกลบเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของสถานที่ฝังกลบได้ สามารถดำเนินการฝังกลบให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของสถานที่ฝังกลบได้ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มีทักษะในการควบคุมเครื่องจักรกลที่ใช้ในการดำเนินการฝังกลบ สามารถตรวจสอบสภาพความผิดปกติได้ บันทึกผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรกลได้ ระบุวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามคู่มือปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามคู่มือประจำเครื่องจักรกล บันทึกและรายงานผลการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรกล มีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อผู้เชี่ยวชาญได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการถ่ายข้อมูลได้ ทำงานสำเร็จตามที่รับมอบหมายได้ถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการเรียนรู้ 22 นาที
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ 11 นาที
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ 10 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 10 นาที
ขั้นตอนกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 10 นาที

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 3

อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7