60

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 3

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ จัดเตรียม ดูแล และทำความสะอาด ยานพาหนะ/ภาชนะบรรทุก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้พร้อมใช้งาน มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคลได้ สามารถระบุประเภทของมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามเครื่องหมายเตือนแสดงความเป็นอันตรายจากแหล่งรวบรวมของเสียได้ เลือกใช้ภาชนะในการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามตู่มือปฏิบัติงาน สามารถขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อจากจุดรวบรวมขึ้น-ลงยานพาหนะด้วยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องจักรและวิธีที่ใช้เครื่องจักร รวมทั้งใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของมูลฝอยติดเชื้อได้ ชี้แจงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ดำเนินการขนส่งตามเส้นทางที่กำหนดอย่างปลอดภัย สามารถบันทึก ตรวจสอบข้อมูล และส่งมอบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อได้ ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการเรียนรู้ 31 นาที
เตรียมความพร้อมของยานพาหนะเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 10 นาที
ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ขึ้นและลงยานพาหนะ 11 นาที
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 10 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 10 นาที
ขั้นตอนกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 10 นาที

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 3

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7