60

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 2

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะสามารถระบุประเภทของเสียที่เป็นอันตราย และความเป็นอันตรายได้ตามฉลากป้ายสัญญาลักษณ์ เครื่องหมายเตือนแสดงความเป็นอันตรายได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายได้อย่างปลอดภัย สามารถขนถ่ายของเสียที่เป็นอันตรายจากจุดรวบรวมขึ้น-ลงพาหนะด้วยวิธีที่ใช้และไม่ใช้เครื่องจักรได้ สามารถจัดวางของเสียที่เป็นอันตรายตามประเภทความเป็นอันตราย และใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของของเสียได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ชี้แจงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะขนส่งของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายได้ สามารถดำเนินการขนส่งตามเส้นทางที่กำหนดอย่างปลอดภัย บันทึกรายละเอียดการส่งมอบของเสียชุมชนทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โครงสร้างหลักสูตร
หัวข้อการเรียนรู้ 20 นาที
ขนถ่ายของเสียชุมชนที่เป็นอันตราย ขึ้นและลงยานพาหนะ 10 นาที
ดำเนินการขนส่งของเสียชุมชน 10 นาที
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที
ขั้นตอนกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 2

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7