120 นาที

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
                 ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม รวมทั้งสามารถกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม เลือกวิธีการสอน พัฒนาสื่อการสอน จัดการและดำเนินการฝึกอบรม ตลอดจนติดตามและพัฒนาหลังการฝึกอบรมได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 48 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 21 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 17 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 12 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 13 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 20 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 23 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 13 นาที

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์