240 นาที

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 18 นาที
มอดูลที่ 1 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 3 นาที
มอดูลที่ 2 การประเมินสภาพทางกายและจิตใจ 3 นาที
มอดูลที่ 3 การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 3 นาที
มอดูลที่ 4 การจัดเตรียมยา 3 นาที
มอดูลที่ 5 การให้อาหารทางสาย 4 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 11 นาที
สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2 11 นาที

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์