60

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 3

อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการด้านวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นอย่างถูกวิธี การสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าถึงสรรพคุณ คุณค่า ประวัติของอาหารท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งการให้บริการอาหารและนำเสนออาหารอัตลักษณ์ตามวัตฒนธรรมท้องถิ่น
โครงสร้างหลักสูตร
MC-LT-015 การเตรียมการด้านวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นอย่างถูกวิธี 14 นาที
LM-MC-LT-015 14 นาที
MC-LT-016 การสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าถึงสรรพคุณ คุณค่า ประวัติของอาหารท้องถิ่น 12 นาที
LM-MC-LT-016 12 นาที
MC-LT-017 การจัดการความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร 17 นาที
LM-MC-LT-017 17 นาที
MC-LT-018 การให้บริการอาหารและนำเสนออาหารอัตลักษณ์ตามวัตฒนธรรมท้องถิ่น 10 นาที
LM-MC-LT-018 10 นาที

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 3

อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์