60

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 4

อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ ปรับปรุงระบบการผลิตและบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาช่วยในการตัดสินใจการให้บริการ เลือกใช้เทคนิควิธี เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การเตรียมดินเพาะปลูกข้าว และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเตรียมดิน ตลอดจนสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว
โครงสร้างหลักสูตร
MC-RC-003 การจัดการ ปรับปรุงระบบการผลิตและบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว 10 นาที
LM-MC-RC-003 10 นาที

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 4

อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์