30

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 3

อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์เพื่อการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว และจัดการ ปรับปรุงระบบการผลิตและบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว
โครงสร้างหลักสูตร
MC-RC-002 การซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์เพื่อการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว 11 นาที
LM-MC-RC-002 11 นาที
MC-RC-003 การจัดการ ปรับปรุงระบบการผลิตและบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว 10 นาที
LM-MC-RC-003 10 นาที

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 3

อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์