30

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 2

อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการปลูกข้าว โดยสามารถใช้รถแทรกเตอร์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์เตรียมดินเพาะปลูกข้าวได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ตลอดจนเตรียมดินเพื่อการปลูกข้าวได้
โครงสร้างหลักสูตร
MC-RC-001 การเตรียมความพร้อมก่อนการเพาะปลูกข้าว 20 นาที
LM-MC-RC-001 20 นาที

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 2

อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์