420 นาที

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
-
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 33 นาที
มอดูลที่ 1 บทบาทหน้าที่และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ 3 นาที
มอดูลที่ 3 การเคลื่อนย้าย 4 นาที
มอดูลที่ 2 อาหารและโภชนาสำหรับผู้สูงอายุ 3 นาที
มอดูลที่ 4 การทำความสะอาดร่างกาย 7 นาที
มอดูลที่ 5 การดูแลสุขภาพช่องปาก 4 นาที
มอดูลที่ 6 การดูแลทำความสะอาดจุดซ้อนเร้นและด้านการขับถ่าย 4 นาที
มอดูลที่ 7 การวัดสัญญาณชีพ 4 นาที
มอดูลที่ 8 อุปกรณ์และเครื่องมือทำแผล 2 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 10 นาที
สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1 10 นาที

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์