60

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 2

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับซื้อผลผลิต และตรวจสอบคุณภาพยางพารา โดยทราบแหล่งรับซื้อ ขั้นตอนการรับซื้อ การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือการรับซื้อ การดำเนินการตัดสินใจเลือกแหล่งรับซื้อน้ำยาง ตลอดจนการตรวจคุณภาพยางพารา โดยเข้าใจคุณลักษณะคุณภาพผลผลิตยางพารา ขั้นตอนและการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพผลผลิตยางพารา รวมถึงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือการตรวจคุณภาพผลผลิตยางศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับซื้อผลผลิต และตรวจสอบคุณภาพยางพารา โดยทราบแหล่งรับซื้อ ขั้นตอนการรับซื้อ การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือการรับซื้อ การดำเนินการตัดสินใจเลือกแหล่งรับซื้อน้ำยาง ตลอดจนการตรวจคุณภาพยางพารา โดยเข้าใจคุณลักษณะคุณภาพผลผลิตยางพารา ขั้นตอนและการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพผลผลิตยางพารา รวมถึงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือการตรวจคุณภาพผลผลิตยาง
โครงสร้างหลักสูตร
MC-RP-001 การรับซื้อผลผลิตยางพารา 10 นาที
LM-MC-RP-001 10 นาที
MC-RP-002 การตรวจคุณภาพยางพารา 18 นาที
LM-MC-RP-002 18 นาที

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 2

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์