60

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง รวมถึงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอดจนบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
โครงสร้างหลักสูตร
MC-ER-011 เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 9 นาที
LM-MC-ER-011 9 นาที
MC-ER-012 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 11 นาที
LM-MC-ER-012 11 นาที
MC-ER-013 การบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 10 นาที
LM-MC-ER-013 10 นาที

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3

อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์