120 นาที

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 2

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
          ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของช่างผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการได้ ตลอดจนมีความรู้ในการวิเคราะห์เส้นผม และโครงสร้างศีรษะ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการออกแบบทรงผมบุรุษ อาทิเช่น ผมทรงสูง ผมทรงกลาง ผมทรงต่ำ และผมทรงแฟชั่นได้ รวมถึงสามารถออกแบบ  และจัดทำแบบฟอร์มประวัติของผู้รับบริการในรูปแบบกระดาษ หรือสื่อประเภทอื่นๆ เพื่อจัดเก็บ บันทึกข้อมูลประวัติของผู้รับบริการได้
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 30 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 10 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
วีดีทัศน์กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 2

อาชีพช่างทำผมบุรุษ ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์