60

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5

อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมระหว่างการพัฒนาระบบ ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test การทดสอบโปรแกรมแบบ System Test การทดสอบระบบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ การทดสอบโปรแกรมเพื่อการส่งมอบระบบ การทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test การทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test และการประเมินภาพรวมทั้งหมดขั้นสุดท้าย Evaluation โดยออกแบบการทดสอบ ดำเนินการทดสอบ จัดทำรายงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในเครื่องมือช่วยทดสอบระบบศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมระหว่างการพัฒนาระบบ ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test การทดสอบโปรแกรมแบบ System Test การทดสอบระบบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ การทดสอบโปรแกรมเพื่อการส่งมอบระบบ การทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test การทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test และการประเมินภาพรวมทั้งหมดขั้นสุดท้าย Evaluation โดยออกแบบการทดสอบ ดำเนินการทดสอบ จัดทำรายงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในเครื่องมือช่วยทดสอบระบบ
โครงสร้างหลักสูตร
MC-SA-001 12 นาที
LM-MC-SA-001 12 นาที
MC-SA-002 15 นาที
LM-MC-SA-002 15 นาที

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5

อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์