60

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 3

อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC โดยเข้าใจการทำงานของวงจรในระบบ PLC การปฏิบัติงานการตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงานรายวัน รายเดือน รายปี และสรุปผลการปฏิบัติงาน และมีทักษะที่สามารถประกอบ จัดวางอุปกรณ์ และถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC ทั้งเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ วิธีแก้ไข รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC เพื่อเพิ่มผลผลิตได้ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ ที่ต้องการในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC โดยเข้าใจการทำงานของวงจรในระบบ PLC การปฏิบัติงานการตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงานรายวัน รายเดือน รายปี และสรุปผลการปฏิบัติงาน และมีทักษะที่สามารถประกอบ จัดวางอุปกรณ์ และถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ PLC ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC ทั้งเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ วิธีแก้ไข รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC เพื่อเพิ่มผลผลิตได้
โครงสร้างหลักสูตร
MC-AP-001 การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC 12 นาที
LM-MC-AP-001 12 นาที
MC-AP-002 การตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี 10 นาที
LM-MC-AP-002 10 นาที
MC-AP-003 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 10 นาที
LM-MC-AP-003 10 นาที

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 3

อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์