AQP-06

119 นาที

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) คือ การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับตัวสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบขนส่ง และเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ เป็นการออกแบบเพื่อนำเอาวัสดุ เช่น กระดาษ เยื่อกระดาษ ไม้ พลาสติก แก้ว และโลหะอื่นๆมาออกแบบเป็นเป็นภาชนะที่มีความสวยงาม แข็งแรง ได้สัดส่วนเหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท พาเลทกระดาษ และภาชนะอื่นๆ สำหรับการนำไปใช้ รวมทั้งสร้างพจน์ที่ดี ทำให้แบรนด์สินค้าได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้อ
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 0 นาที
6.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 11 นาที
6.2หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท(คลิป1) 12 นาที
6.3 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท(คลิป2) 15 นาที
6.4 การจำแนกและชนิดของบรรจุภัณฑ์ 13 นาที
6.5 การเลือกใช้วัสดุในการทําบรรจุภัณฑ์ 15 นาที
6.6 การออกแบบรูปทรงบรรจุภัณฑ์ 14 นาที
6.7 การออกแบบตราสินค้า 10 นาที
6.8 การออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ 5 นาที
6.9 การออกแบบภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ 7 นาที
6.10 การออกแบบลวดลายและการใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ 14 นาที

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์