AQP-06

119 นาที

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ตามชุดฝึกอบรมนี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) คือ การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับตัวสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบขนส่ง และเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ เป็นการออกแบบเพื่อนำเอาวัสดุ เช่น กระดาษ เยื่อกระดาษ ไม้ พลาสติก แก้ว และโลหะอื่นๆมาออกแบบเป็นเป็นภาชนะที่มีความสวยงาม แข็งแรง ได้สัดส่วนเหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท พาเลทกระดาษ และภาชนะอื่นๆ สำหรับการนำไปใช้ รวมทั้งสร้างพจน์ที่ดี ทำให้แบรนด์สินค้าได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้อ
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 0 นาที
6.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 11 นาที
6.2 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท(คลิป1) 12 นาที
6.3 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท(คลิป2) 15 นาที
6.4 การจำแนกและชนิดของบรรจุภัณฑ์ 13 นาที
6.5 การเลือกใช้วัสดุในการทําบรรจุภัณฑ์ 15 นาที
6.6 การออกแบบรูปทรงบรรจุภัณฑ์ 14 นาที
6.7 การออกแบบตราสินค้า 10 นาที
6.8 การออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ 5 นาที
6.9 การออกแบบภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ 7 นาที
6.10 การออกแบบลวดลายและการใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ 14 นาที

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์