180 นาที

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน Enterprise Architecture สำหรับผู้บริหาร

การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน Enterprise Architecture สำหรับผู้บริหาร

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน Enterprise Architecture สำหรับผู้บริหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี อนุกรรมการดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นวิทยากรพิเศษ
โครงสร้างหลักสูตร
การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน 3 ชั่วโมง 32 นาที
Enterprise Architecture สำหรับผู้บริหาร 3 ชั่วโมง 32 นาที

การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน Enterprise Architecture สำหรับผู้บริหาร

การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน Enterprise Architecture สำหรับผู้บริหาร

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์