120

มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)
คุณชนพล อินเที่ยง หัวหน้าส่วนงาน (สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ)

หลักสูตร “การต่ออายุเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานาอาชีพ(ภาคทฤษฎี)”

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม หลักสูตร “การต่ออายุเจ้าหน้าที่สอบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (ภาคทฤษฎี)” ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในส่วนนี้ จะต้องเข้าอบรมในส่วนที่ 2 (มาตรฐานอาชีพ) กรณีที่มาตรฐานอาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะมีการเปลี่ยนแปลง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตร “การต่ออายุเจ้าหน้าที่สอบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานาอาชีพ (ภาคทฤษฎี) ”

ประกอบด้วย 1 วิดีโอ ได้แก่
     1. การต่ออายุเจ้าหน้าที่สอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานาอาชีพ (ภาคทฤษฎี)


เงื่อนไขการผ่านการอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตร
เกณฑ์การผ่าน ดังนี้
      1. เข้าเรียนการสอนด้วย VDO ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
      2. สอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด 

** หมายเหตุ :  ใบประกาศนียบัตรนี้ใช้ประกอบเพื่อเข้าอบรมในส่วนที่ 2 มาตรฐานอาชีพ และมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม **

วิทยากรโดย

คุณชนพล อินเที่ยง หัวหน้าส่วนงาน  (สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ)
โครงสร้างหลักสูตร
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมง 56 นาที
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมง 56 นาที

หลักสูตร “การต่ออายุเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานาอาชีพ(ภาคทฤษฎี)”

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม หลักสูตร “การต่ออายุเจ้าหน้าที่สอบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (ภาคทฤษฎี)” ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในส่วนนี้ จะต้องเข้าอบรมในส่วนที่ 2 (มาตรฐานอาชีพ) กรณีที่มาตรฐานอาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะมีการเปลี่ยนแปลง

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์