480 นาที

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมิติ ชั้น 2

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมิติ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
บุคคลที่มีความรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2 มีความรู้และความเข้าใจในระบบมาตรวิทยา สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการควบคุมสภาวะแวดล้อมและการเลือกใช้อุปกรณ์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน อ่านค่า และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ และสามารถทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้โดยอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 18 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 1 21 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 2 30 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 3 27 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 4 10 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 5 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 6 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 7 11 นาที
สาระการเรียนรู้ที่ 8 13 นาที
กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคลตามาตรฐานอาชีพ 9 นาที
วีดีทัศน์ กระบวนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9 นาที

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมิติ ชั้น 2

อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องวัดด้านมิติ

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์