TPQI-ISCO

100

การฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

การจัดแบ่งหมวดหมู่และการกำหนดรหัสตาม ISCO TSIC และ TSCO

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดแบ่งหมวดหมู่และการกำหนดรหัสตาม ISCO TSIC และ TSCO"

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คณะทำงานพิจารณาการจัดแบ่งหมวดหมู่และการกำหนดรหัสตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย (TSIC และ TSCO) ได้จัดฝึกอบรมการลงรหัสอาชีพ ISCO TSIC และ TSCO ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หมวดหมู่และคำอธิบายตัวเลขการลงรหัสในแต่ละหลักได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 5 มีนาคม 2564
โครงสร้างหลักสูตร

การจัดแบ่งหมวดหมู่และการกำหนดรหัสตาม ISCO TSIC และ TSCO

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดแบ่งหมวดหมู่และการกำหนดรหัสตาม ISCO TSIC และ TSCO"

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์