3 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่สอบ (RESK)

เตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพด้วยกระบวนการ RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge)

สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้
คำอธิบายหลักสูตร

การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยกระบวนการ RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge)”

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมกับให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โครงสร้างหลักสูตร
  1. กิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อ "ที่มา ความสำคัญ และหลักการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner : RESK) โดย นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ
  2. กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการพิจารณาหลักฐานที่ใช้ในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK)
    ผู้ดำเนินการประชุม (Moderator) โดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  3. กิจกรรมการทำแบบทดสอบหลังการอบรม จำนวน 10 ข้อ (ปรนัย) ผ่าน 80% เวลาทำข้อสอบ 60 นาที

เตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพด้วยกระบวนการ RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge)

สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คุณไม่มีสิทธิ์การเรียนคอร์สนี้