240

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร

อาชีพผู้ปฏิบัติงานอาหารริมบาทวิถีชั้น 1

อาชีพผู้ปฏิบัติงานอาหารริมบาทวิถีชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานปรุงอาหารและบริการอย่างปลอดภัยและมี สุขอนามัย สามารถจัดการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความรําคาญต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการทํางานในสายงานการให้บริการอาหาร ริมบาทวิถี สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติได้อย่างจํากัด ต้องอยู่ภายใต้การ ควบคุมดูแล
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 1 ชั่วโมง 9 นาที
มอดูลที่ 1 ความปลอดภัยอาหาร 15 นาที
มอดูลที่ 2 สุขอนามัยส่วนบุคคล 17 นาที
มอดูลที่ 3 สุขาภิบาลอาหาร 22 นาที
มอดูลที่ 4 การบริการ 15 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพผู้ปฏิบัติงานอาหารริมบาทวิถีชั้น 1

อาชีพผู้ปฏิบัติงานอาหารริมบาทวิถีชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์