consound3

120

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น 3

อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เป็นผู้ที่มีทักษะในงานควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียงและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้
คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 39 นาที
มอดูลที่ 2 การควบคุมและทดสอบระบบเสียงก่อนการแสดง 27 นาที
มอดูลที่ 3 การควบคุมและใช้งานระบบเสียง 12 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น 3

อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์