120

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง

อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น 2

อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เป็นผู้มีทักษะฝีมือด้านงานควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียงเพื่อเป็นผู้ช่วยและเป็นขั้นเริ่มต้นที่
จะเข้ามาสู่อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ
วัสดุ และข้อมูลสําหรับการทํางาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทํางาน
สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 17 นาที
มอดูลที่ 1 การเตรียมการควบคุมระบบเสียง 8 นาที
มอดูลที่ 4 การจัดการระบบเสียงหลังเสร็จสิ้นการแสดง 8 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น 2

อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์