120

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง

อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น 3

อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เป็นผู้ที่มีทักษะในงานบํารุงรักษาระบบเสียงและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ระบบเสียงได้ตามคู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง เพื่อ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียง ตามความต้องการในการใช้งานตลอดจนสัมพันธ์กับส่วน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การแนะนําของผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 21 นาที
มอดูลที่ 1 การบํารุงรักษาระบบเสียงเชิงป้องกัน 9 นาที
มอดูลที่ 2 การซ่อมอุปกรณ์ระบบเสียง 11 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น 3

อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์

สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน .

Powered by froggenius.com - v.3.1.7