120

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง

อาชีพนักบํารุงรักษาระบบเสียง ชั้น 4

อาชีพนักบํารุงรักษาระบบเสียง ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เป็นผู้ชํานาญการในงานบํารุงรักษาระบบเสียงและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถหาข้อสรุปและตัดสินใจกับปัญหาที่
เกี่ยวข้องโดยทฤษฎีและเทคนิค เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียง ตามความต้องการใน
การใช้งาน ตลอดจนสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ด้วยตนเอง
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 27 นาที
มอดูลที่ 3 การให้คําปรึกษาการบํารุงรักษาเชิงรุกในงานระบบเสียง 12 นาที
มอดลที่ 4 กางวางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์ระบบเสียง 14 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพนักบํารุงรักษาระบบเสียง ชั้น 4

อาชีพนักบํารุงรักษาระบบเสียง ชั้น 4

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์