180

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 3

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เป็นผู้ที่มีทักษะในงานติดตั้งระบบเสียงและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิด
และปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 26 นาที
มอดูลที่ 3 การดําเนินการตรวจสอบทางเทคนิคของการติดตั้งระบบเสียง 13 นาที
มอดูลที่ 4 การควบคุมการติดตั้งระบบเสียงตามหลักความปลอดภัยและอา ชีวอนามัย 12 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 3

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 3

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์