60

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 2

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เป็นผู้มีทักษะฝีมือด้านงานติดตั้งระบบเสียงเพื่อเป็นผู้ช่วยและเป็นขั้นเริ่มต้นที่จะเข้ามาสู่
อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูล
สําหรับการทํางาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทํางานสําเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 13 นาที
มอดูลที่ 2 การติดตั้งระบบเสียง 13 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 นาที

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 2

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 2

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์