120

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 1

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบเสียงขั้นพื้นฐานทั่วไปด้านการขนย้ายและ
จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบเสียง สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
อย่างจํากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
โครงสร้างหลักสูตร
มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 18 นาที
มอดูลที่ 1 การขึ้น-ลงอุปกรณ์ระบบเสียงที่ใช้ในการแสดง 10 นาที
มอดูลที่ 6 การจัดการหลังเสร็จสิ้นการแสดง 8 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที
สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14 นาที

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 1

อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 1

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์